Detail

vstavač mužský znamenaný

Orchis mascula subsp. speciosa

vstavač mužský

vstavačovité / Orchidaceae

      vstavač / Orchis

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 15–60 cm vysoká bylina se dvěma podzemními hlízami. Lodyha přímá, nafialovělá, mělce rýhovaná. Listy podlouhle až široce kopinaté, jasně zelené, červeně tečkované. Květenství klas. Květy světle červené až světle purpurové, někdy i bílé, nevonné. Plody úzce elipsoidní tobolky. Semena drobná.

Místa výskytu:
Vyskytuje se od nížin až do hor na pastvinách, chudých lukách, lesních paloucích, vřesovištích i v lesních lemech a světlých smíšených lesích. Roste na čerstvě vlhkých, slabě kyselých humózních půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Tak jako téměř všechny naše vstavačovité je mykotrofní. To znamená, že žije na svých přirozených stanovištích ve zvláštní formě parazitismu – tzv. mykotrofii (někdy se mykotrofie považuje za symbiózu). Jedná se o typ heterotrofní výživy, kdy rostlina přijímá hotové organické látky formou stravování mikroskopických hub, které jsou obsaženy v jejich kořenech. Částečně se rostlina vyživuje také pomocí fotosyntézy – tzn. autotrofně.

Je naprosto nesmyslné (a také zakázané) vykopávat jej a snažit se přesadit do zahrádky nebo na skalku, protože tam zmíněné houby uhynou a tím pádem odumře celá rostlina.

Vytváří velké množství drobných lehkých semen, která rozšiřuje vítr.

Na našem území vytváří vstavač mužský dva poddruhy – vstavač mužský pravý a vstavač mužský znamenaný [zde popisovaný a vyobrazený]. Vstavač mužský pravý roste u nás pouze na několika lokalitách. Na našem území je četněji rozšířen právě vstavač mužský znamenaný.

Ochrana:
Vstavač mužský znamenaný patří mezi druhy ohrožené.

V Červeném seznamu z roku 2001 byl zařazen v kategorii ohrožené (C3). V Červeném seznamu z roku 2012 je zařazen v kategorii silně ohrožené (C2).

Zákonem je chráněn jako ohrožený (§3). Je rovněž chráněn mezinárodní úmluvou CITES.

K úbytku tohoto vstavače došlo především v nížinách a pahorkatinách. Větší populace můžeme nalézt v horských oblastech, kde se mu daří lépe a není bezprostředně ohrožen. Jako dalším našim vstavačům mu škodí především hnojení luk, úbytek míst vhodných k růstu, industrializace i trhání, vykopávání a ničení ze strany bezohledných lidí.

Index:
Původní druh květeny České republiky. [Native]

Vybraná literatura:
Procházka F. & Velísek V. (1983): Orchideje naší přírody. – Academia, Praha.

Jatiová M. & Šmiták J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha.

Kubát K. (2010): 17. Orchis L. – vstavač. – In: Chrtek J. jun., Kaplan Z. & Štěpánková J. [eds], Květena České republiky 8: 524–541, Academia, Praha.

[poslední aktualizace: 6.6.2015]

 

 

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: světlý listnatý les

Půda: hlinitokamenitá, vlhká

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 29.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka