Detail

mák setý

Papaver somniferum

mak siaty | Opium Poppy

mákovité / Papaveraceae

      mák / Papaver

Místa výskytu:
Pěstuje se na polích a zahradkách, občas zplaňuje v okolí polních cest, na navážkách zeminy atpod.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Mák setý je významnou kulturní rostlinou. Jeho využití je značné od potravinářského zpracování až po výrobu drog. Jeho původ není dosud zcela objasněn. Někteří autoři dovozují, že se jedná o vyšlechtěnou kulturní rostlinu, která má předka ve středomořském máku štětinkatém (P. setigerum), jiní autoři se domnívají, že mák setý je původním druhem pocházejícím ze střední Asie (Turkestánu).

Mák setý se pěstuje především pro účely potravinářské, tedy pro semeno, méně k lisování makového oleje. Bylo vyšlechtěno mnoho odrůd máku setého, které mají různé produkční vlastnosti. Pěstování máku setého je doménou několika zemí světa. Česká republika potvrdila v roce 2009 své světové prvenství v pěstování tzv. potravinářského máku (tedy určeného pro legální využití). V roce 2007 bylo u nás oseto mákem setým asi 70 tisíc hektarů a pěstitelé utržili za jeho sklizeň více než 2 miliardy korun. Převážná část české produkce máku směřuje do zahraničí. Nejvíce se jej vyváží do Polska a Ruska, dále pak též do Německa, Rakouska a Nizozemí, tyto země však český mák dále vyvážejí. Český potravinářský mák má ve světě velmi dobrou pověst – je totiž velmi kvalitní. A protože řada tradičních producentů (zejména Turecko) v posledních letech svoji produkci omezovala, českému máku se dařilo i na světových trzích.

Mák se používá především v pekařství (makové buchty, koláče, různé pečivo), v cukrářství nebo při přípavě jídel (např. nudle s mákem).

Dále se při sklizni získává rovněž makovina, což jsou nadzemní části (kromě semen) máku setého tedy hlavně rozdrcené makovice a vrcholové partie stonku. Makovina obsahuje vysoké množství alkaloidů, především morfinu, a využívá se ve farmaceutickém průmyslu.

Jedovatá rostlina.
Stonek, listy a rovněž nezralé makovice obsahují nebezpečné alkaloidy (např. morfin, kodein, thebain nebo papaverin). Nejdůležitějším alkaloidem je morfin, který působí analgeticky (snižuje vnímání bolesti) a narkoticky (vyvolává spánek a pocity slasti). Morfin se v lidském těle dobře a relativně rychle vstřebává a ovlivňuje centrální nervový systém, tím tlumí pocit bolesti, působí na svalová vlákna, ovlivňuje dýchání atpod. Morfin se užívá v lékařství jako silné analgetikum, jeho používání má však určitá omezení. Při i docela krátkodobém užívání morfinu dochází ke vzniku návyku (tzv. morfinismus), kdy morfin působí stimulačně, euforicky až vyvolává příjemné psychické stavy a uživatele nutí k jeho dalšímu užívání. U takových pacientů však postupem doby dochází k tělesným a duševním změnám, které se vyznačují mimo jiné podrážděností, neklidem, depresivními stavy, úbytkem tělesné váhy a únavou. Zdravotní problémy jsou doprovázeny rovněž problémy v mezilidských vztazích, dochází k asociálnímu chování posléze až k vyloučení ze společnosti. Neléčený pacient má nepříznivou prognózu, dochází často ke smrti sebevraždou nebo doprovodným onemocněním.

Otrava morfinem nastává po jeho požití, smrtelná dávka je udávána v rozmezí 0,25-0,5 g morfinu. Otrava se dostaví za 30-60 minut po požití. Příznaky nejsou u všech pacientů stejné, dochází k pocitům tepla v obličeji s následným rozšířením do oblasti hrudi a paží. Nastává stav opojení a pocitů závratí, někdy se dostaví zvracení. Nastupuje ospalost, která přechází do bezvědomí, smrt nastává zástavou dechu.

Mák setý a drogy.
Opium je ztuhlá a usušená mléčná tekutina, které se sbírá z nařezaných nezralých makovic. Ronící mléko má šedavě bílou barvu, která se po usušení mění na hnědavou. Droga heroin se získává z opia chemickými procesy.

Z našeho máku setého se nezískává opium. Opium se získává z odrůd, které se pěstují ve střední Asii. Opium se užívá buďto kouřením nebo pojídáním. Heroin je nebezpečná a silně návyková droga, která se užívá nitrožilně a jejíž užívání vede až k sebevraždě. Heroin je oblíbenou drogou především ve Spojených státech amerických.

Světová produkce opia se stále zvyšuje (např. v roce 2007 bylo vyprodukováno asi 8 400 tun opia). Největším producentem opia (asi 95% světové produkce) je stále Afghánistán a to i přes to, že se pěstování máku v roce 2008 snížilo o 22% na 157 000 hektarů. Například v roce 2007 se v Afghánistánu vyprodukovalo okolo 7 850 tun opia. Opium a z něj získávaný heroin jsou nejdůležitějším zdrojem příjmů různých teroristických skupin operujících uvnitř Afghánistánu. Opium z Afghánistánu je určeno primárně pro evropský trh. Další země, na jejichž území dochází k výraznému pěstování máku pro účely výroby drog jsou: Barma a státy tzv. Zlatého trojúhelníku (okolo 32 000 ha), Mexiko (6 900 ha) či Pakistán (2 300 ha). Naopak Indie je největším producentem opia pro farmaceutické účely.

Mák setý a paragrafy.
V České republice upravuje zákon o návykových látkách mimo jiné pěstování máku a vývoz a dovoz makoviny. Existuje ohlašovací povinnost, která se týká pěstování máku setého. Zákon totiž ve svém § 29 stanoví, že pokud pěstitel chce pěstovat mák setý na ploše větší než 100 m2, je povinen předat o tom hlášení celnímu orgánu.

K vývozu nebo dovozu makoviny se vyžaduje povolení, které vydává Ministerstvo zdravotnictví. Dále každý, kdo uskutečnil vývoz nebo dovoz makoviny, je povinen předat Ministerstvu zdravotnictví hlášení o takovém vývozu nebo dovozu.

Právnická nebo podnikající fyzická osoba, pěstující mák setý na celkové ploše větší než 100 m2, se dopustí správního deliktu tím, že nesplní ohlašovací povinnost a nebo uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních. Za takový správní delikt ji hrozí sankce ve formě pokuty, která může dosáhnout až 500 000 Kč resp. 1 000 000 Kč.

Zákon rovněž pamatuje na jednání fyzické osoby (tedy např. drobných pěstitelů, zahrádkářů) pěstující mák setý na celkové ploše větší než 100 m2, která se dopustí přestupku tím, že nesplní ohlašovací povinnosti a nebo uvede nesprávné nebo neúplné údaje v hlášeních. Za takové jednání lze uložit pokutu do 100 000 Kč resp. do 200 000 Kč.

V trestněprávní rovině je upraven zákaz výroby heroinu a to v § 283 trestního zákoníka, který stanoví, že kdo mimo jiné neoprávněně vyrobí omamnou nebo psychotropní látku (v našem případě heroin), bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem. Vyšší tresty jsou stanoveny pro jednání, která jsou vyjmenována v odst. 2 až 4 uvedeného ustanovení.

Ustanovení § 284 trestního zákoníka upravuje přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu. Kdo neoprávněně pro vlastní potřebu přechovává omamnou nebo psychotropní látku (tedy např. heroin) v množství větším než malém, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Ochrana:
Není ohrožený.

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Archeofyt.

Synonyma:
Papaver officinale C. C. Gmel.

 

 

Místo: Jičína

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: pole

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 6.7.2004

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka